Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w pytaniach i odpowiedziach

Od 13 października 2019 r. Ministerstwo Finansów prowadzi nowy rejestr  – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – do którego wpis będzie obowiązkowy dla większości spółek prawa handlowego. Niedopełnienie obowiązku wpisu do rejestru wiązać się będzie z zagrożeniem karą pieniężną, która będzie mogła wynieść aż do 1 000 000 złotych. Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Poniżej zamieszczamy informacje o Rejestrze w formie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

  • Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), prowadzony przez Ministra Finansów, został uruchomiony 13 października 2019 r. CRBR został utworzony na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm., „Ustawa”), ze względu na wymóg nałożony na polskiego ustawodawcę przez tak zwaną unijną Dyrektywę AML.

  • Kto zobowiązany jest do zgłaszania informacji?

 Zgodnie z Ustawą, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

  • spółki osobowe: spółki jawne, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne;
  • wszystkie spółki kapitałowe: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz niemal wszystkie spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

 

  •  Kim jest beneficjent rzeczywisty?

 Zgodnie z Ustawą, beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką dzięki posiadanym uprawnieniom, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych i które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. To również osoby, w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Co ważne, jeśli nie można ustalić tożsamości osób fizycznych określonych powyżej (lub są co do tego wątpliwości) – beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w spółce.

  • Jakie terminy zgłoszeń obowiązują już istniejące spółki?

Wszystkie spółki zarejestrowane obecnie będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 roku.

Co ważne, w przypadku zmiany wcześniej już wpisanych informacji – spółki będą zobowiązane do aktualizacji zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od ich zmiany.

  • Jakie terminy zgłoszeń obowiązują nowo zawiązane spółki?

Nowopowstające spółki zobowiązane są do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych już od 13 października 2019 r.

Dane do Rejestru należy będzie zgłaszać nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisu spółek wymienionych do Krajowego Rejestru Sądowego.

  • Jaka sankcja grozi za niezgłoszenie beneficjenta do Rejestru?

Zgodnie z Ustawą, niedopełnienie przez spółkę obowiązku zgłoszenia beneficjenta do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną aż do 1 000 000 zł.