Kolejne ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw uchwalone przez Sejm

Po tzw. pakiecie „100 zmian dla firm” oraz „Konstytucji Biznesu” Sejm uchwalił kolejną ustawę, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce małym i średnim przedsiębiorstwom. Wprowadza ona 50 uproszczeń, dzięki którym – w ocenie twórców ustawy – przedsiębiorcy zaoszczędzą przez okres 10 lat blisko 4 miliardy złotych.

Przede wszystkim ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym („Ustawa”) poszerza zakres podmiotów uprawnionych do uzyskania statusu małego podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych. Po zmianie przepisów małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych kwoty 2.000.000 euro (obecny próg wynosi 1.200.000 euro). Warto nadmienić, że małemu podatnikowi przysługują liczne przywileje, jak np. uprawnienie do zastosowania obniżonej, 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych czy też możliwość skorzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych (odpis nie może jednak przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50.000 euro).

Innym istotnym rozwiązaniem wprowadzanym na mocy Ustawy będzie możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5.000.000 złotych. Z kolei nadwyżka ponad tę kwotę rozliczana byłaby na dotychczasowy zasadach (obecnie przepisy pozwalają na rozliczenie straty w ciągu kolejnych pięciu lat, jednak w wymiarze nieprzekraczającym połowy jej wysokości w którymkolwiek roku).

Na mocy Ustawy wszystkie uchwały wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym również dotyczące zamknięcia roku obrotowego) będą mogły być podejmowane za zgodą wszystkich wspólników w trybie obiegowym (bez konieczności odbywania zgromadzeń wspólników), co z pewnością przyczyni się do przyspieszenia podejmowania istotnych decyzji w spółkach z o.o.

Ustawa znosi również obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branżach uznawanych za najmniej wypadkowe (zaliczanych do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych).

Innym rozwiązaniem wprowadzanym na mocy Ustawy – adresowanym szczególnie do małych przedsiębiorstw rodzinnych – będzie możliwość uwzględniania wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. W ten sposób właściciel będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane współmałżonkowi (z tytułu umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej) w kosztach uzyskania przychodu.

Ustawa przewiduje też ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy rolnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną.

Ustawa wejdzie w życie w zasadniczej części w dniu 1 stycznia 2019 roku z wyłączeniem przepisów o małym podatniku, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Autor – Michał Buczkowski, radca prawny